x

מצגות - הכשרת צוותים חינוכיים, שנה שניה בתכנית א.י.ל בתי ספר יסודיים, מרץ 2016

1.  ״המוח הלומד והמשתנה״

     ד"ר נועה אלבלדה, חוקרת מוח ואחראית פיתוח והפצת תכנים חינוכיים במרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

2.  ״הלמידה כמשפיעה ומושפעת מתפקודים ניהוליים, רגשיים וחברתיים״

     ליאת בן אוריאל מעוז, מנהלת תהליך בתכנית א.י.ל, היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

3.  ״המבחן ככלי אבחון״

    שמעון אלימלך, מנהל ארצי בתכנית "כנפיים"; מומחה ללקויות למידה; מדריך מחוזיללקויות למידה; מנכ״ל אקדמלי -     פיתוח טכנולוגיות בחינוך בע״מ; חבר בצוות ״משיקים, אגף ללקויות למידה בשפ״י