top of page

תכנית אני יכול להצליח -א.י.ל- לגני ילדים

מטרת העל של תכנית אני יכול להצליח -א.י.ל- לגני הילדים הינה קידום היכולות הרגשיות-חברתיות-אקדמיות, של ילדי הגן. לצורך כך התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות בסיס שקשורות לתחום הלימודי והרגשי-חברתי: תפקודים ניהוליים (עצירה ושליטה, זיכרון עבודה וגמישות חשיבתית)  ומיומנויות רגשיות (זיהוי והבנה של מצבים רגשיים וויסות רגשי). כל זאת תוך תוך ביסוס אקלים מיטבי בגן. 

תכנית א.י.ל לגני ילדים פותחה בעקבות הצלחתה של תכנית אני יכול להצליח בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים, בשיתוף של היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה, אגף פסיכולוגיה בשפ"י ושפ"ח נס ציונה.

תכנית זו הינה תכנית מניעה והתערבות שמטרותיה הינן טיפוח גורמי החוסן של כלל ילדי הגן בהקשר של מיומנויות רגשיות-חברתיות ולימודיות (מניעה), תוך התמקדות בתרגול מיומנויות אלה בקרב ילדים מתקשים (התערבות). התכנית חותרת להעצמת הגננת באמצעות הקניית כלים יישומיים במסגרת העבודה בגן. בנוסף, התכנית מספקת לפסיכולוגים החינוכיים, כלים מבוססי ראיות, לצורך עבודתם בתהליכי קונסולטציה לגננות.

bottom of page