x

1. חזון היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר

 

2. Knowledge Translation: The Case of ADHD

    Rosemary Tannock, Phd, Member of DSM-5 Work Group on ADHD 

    Part 1

    Part 2

   

3. ADHD & Specific Learning Disabilities in DSM-5 

    Rosemary Tannock, Phd, Member of DSM-5 Work Group on ADHD 

 

4. השפעת מוטיבציה ומטא קוגניציה על הבנת נקרא בקרב אוכלוסיות הטרוגניות

    ד"ר תמי קציר, ראש החוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה

 

5. ליקויי למידה – היבטים פסיכיאטריים

    פרופ' אלן אפטר, מנהל מרכז פיינברג לחקר הילד וראש המחלקה לרפואה פסיכולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים

 

6. חקר גורמי הסיכון וגורמי ההגנה: ממחקר להתערבות

    פרופ' מיכל אל-יגון, ראש המגמה לחינוך מיוחד בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב

 

7. על שולחן העבודה 2013

    ד"ר יהודית אל דור, מנהלת אגף ליקויי למידה והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך

 

8. תכנית א.י.ל - אני יכול להצליח

   ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר