x

תכנית א.י.ל
מצגות מתוך הכשרת צוותים חינוכיים בבתי הספר היסודיים

1. תכנית א.י.ל בביה"ס היסודיים תרגום הידע המחקרי לתכנית התערבות

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר               לרפואת ילדים

 

2. תפקודים ניהוליים: מעורבותם בתפקוד בית ספרי וכיצד אפשר לבסס ולפתח אותם

    פרופ' לילך שלו-מבורך, ראש מעבדת קשב, בית ספר לחינוך ובית ספר לחקר המוח, אוניברסיטת תל-אביב 

 

3. אבחון הפרעות קשב ובעיות פסיכיאטריות דומות ונלוות, חלקו של המורה וחלקו של הרופא 

    פרופ' דורון גוטהלף, מנהל היחידה לפסיכיאטריה של הילד, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי           שיבא, תל השומר

 

4. המוח החברתי

    פרופ' מריו מיקולינסר, רקטור המרכז הבינתחומי הרצליה

 

5. מבסיס בטוח לחוף מבטחים - תיאוריית ההתקשרות כבסיס בטוח בהתפתחות ובלמידה 

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר               לרפואת ילדים

 

6. מיומנויות בינאישיות ולמידה

    ד"ר ענת ברונשטייין קלומק, ביה"ס לפסיכולוגיה המרכז הבינתחומי ומרכז שניידר לרפואת ילדים