x

תכנית א.י.ל
מצגות וסרטונים מתוך הכשרת צוותים מובילים הרצליה

1. ברכות ודברי פתיחה

     ד"ר אבי בנבנישתי, סמנכ''ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה, עיריית הרצליה

 

2. תכנית א.י.ל בראי מדיניות משרד החינוך

    ד"ר יהודית אל-דור, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י, משרד החינוך

 

3. תיאוריית ההתקשרות עם הדגשים למערכת החינוך

    פרופ' מריו מיקולינסר, דיקן ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

4. הבסיס המוחי בתהליכים קוגניטיביים

    ד"ר איתי ברגר, מנהל המרכז הנוירוקוגנטיבי, מרכז רפואי הדסה 

 

5. תוכנית א.י.ל: עקרונות מנחים

    ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת         ילדים

 

6. מתבגרים עם לקויות למידה: יחסי הגומלין עם מורים, הורים ובני הגיל

    פרופ' מיכל אל יגון, ראש המגמה לחינוך מיוחד בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב

 

7. עבודת המחנך בא.י.ל. אוריינטציה בינאישית

    ד"ר ענת ברונשטיין קלומק, ביה"ס לפסיכולוגיה המרכז הבינתחומי ומרכז שניידר לרפואת ילדים